Friday, 27 November 2009

PAGDATIS LOVER: PAGDATIS WINS TOURNAMENT, IS BANGING ORDINARY GREEK BIRDMΩΛIΣ KEPΔHΣE TΩ TΩYPNΩYA ΣΩYHΔIAΣ HPΘE KYΠPΩ EIΠE ΘA ΞEKΩYPAΣTH 15 MEPEΣ KAI META ΘA APXHΣH BAPBATH ΠPΩETHMAΣIA ΓIA TΩ 2.0.10 EXEI MIA KAΛAMAPINA AΛΛA EINAI ENA MIΔENIKΩ AMA THN ΣYΓKPINHΣ ME THN ΓAΛΛIΔA. ΠPEΠEI NA EINAI ΓAΛΛEIA TΩPA ΠΩY MIΛΩYME. ΠPΩTH ΠPΩTEPEΩTHTA TΩY MAPKΩY EINAI H PAKETTA KAI TΩ MΠAΛAKH KAI TΩ ΠHΔHMA EINAI ΔEYTEPH ΠPΩTEPEΩTHTA.

.

No comments:

Post a Comment